สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล คำนำหน้า หรือเลขประจำตัวประชาชนผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
        แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
        ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
 
 โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานอัยการสูงสุด
โทรสาร : 0-2143-9799
(ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563)
 ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ กรณีเลขประจำตัวประชาชนผิด ให้ติดต่อขอยื่นแบบคำร้องทันที 
และต้องแก้ไขข้อมูลเลขประจำประชาชนให้ถูกต้องก่อน  
ถึงจะไปดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่ 
ธนาคารกรุงไทย


โดยติดต่อ 0-2142-2036 - 7

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1 ในวันสอบสัมภาษณ์
3. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
4. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563  ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
5. คำถาม :  เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2563   ภายในเวลาทำการ ผู้สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อย แล้ว
6. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
- กรณีเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. หรือของสำนักงานอัยการสูงสุด
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 400 บาท
- กรณีเป็นผู้ที่ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. หรือของสำนักงานอัยการสูงสุด
ค่าธรรมเนียมการสอบ 500 บาท 
และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  30 บาท 
หมายเหตุ : เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบได้เมื่อไหร่ 
คำตอบ : ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบตัวจริง ได้ตั้งแต่ วันที่  1 มิถุนายน 2563  ที่เว็บไซต์  http://www.ago.go.th/  หรือ https://ago.thaijobjob.com        
     
 
ทั้งนี้  ในการสอบทุกครั้ง ต้องนำบัตรประจำตัวสอบตัวจริงที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน ไปแสดงในวันสอบด้วย
8. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  วันเวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วันที่  25 พฤษภาคม 2563  ทางเว็บไซต์  http://www.ago.go.th  หรือ https://ago.thaijobjob.com
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานอัยการสูงสุด  0-2142-2036-7  ในวันและเวลาราชการ 
หรือสามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ ที่. http://203.21.42.34/acc/index.html
หรือติดต่อคุณณธิดา ศรีสม 02-1423027 
ในวันและเวลาราชการ 
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7159 กด 3  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.  หรือ LineID : @Thaijobjob