ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แจ้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ลำดับที่ 1 – 241)

สำนักงานอัยการสูงสุด เรียกผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบ

แข่งขันได้ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

- ลำดับที่ 1 – ลำดับที่ 121   รายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565

- ลำดับที่ 122 – ลำดับที่ 241   รายงานตัวในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565

ให้มารายงานตัว ในเวลา 09.00 นาฬิกา  ณ ห้องประชุม 120 ปี ชั้น 1 สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันจันทร์ที่  19 กันยายน  2565

ทั้งนี้  หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ขั้นตอนการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบตรวจสอบเอกสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบรับรองแพทย์

ผังที่นั่งสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต
คลิกเพื่อดู ตัวอย่าง รองเท้าคัชชูหุ้มส้นผู้ชาย/ผู้หญิง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จุดคัดกรอง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์รังสิตอาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
 
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ (ภาค ก.) เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ (ภาค ก.) เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ (ภาค ก.) เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ (ภาค ก.) เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ (ภาค ก.) เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ (ภาค ก.) เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ (ภาค ก.) เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ (ภาค ก.) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖๓